Kancelaria Notarialna
Jelenia Góra
Notariusz Maria Dworak

NOTARIUSZ

Maria

Dworak


NOTARIUSZ

Arkadiusz

Orzechowski

ul. Grottgera 5/3
58-500

Jelenia Góra

tel.:
+48 75 76 76 828
+48 75 76 46 164
www:
MariaDworak.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • pn. - pt.: 8.00 - 16.00
 • w innych terminach po indywidulanym umówieniu spotkania
Nr rachunku bankowego:
19 1050 1751 1000 0022 6798 0411

Nr rachunku depozytowego w PLN:
NRB: 29 1050 1751 1000 0022 6798 0619
IBAN: PL 29 1050 1751 1000 0022 6798 0619
SWIFT: INGBPLPW
Bank ING Bank Śląski SA
Tytuł przelewu: depozyt notarialny.


RODO klauzula informacyjna dla klienta

DOKUMENTY I INFORMACJE

Do każdej czynności notarialnej niezbędne jest przedstawienie Notariuszowi ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość strony (stron) czynności, tj. dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku osób prawnych dodatkowo wymagany jest numer KRS, REGON, NIP, a w przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych numer NIP.

DANE OSÓB FIZYCZNYCH STAWAJACYCH DO AKTU LUB ŻĄDAJĄCYCH POŚWIADCZENIA

 • imiona i nazwisko,
 • w większości przypadków - numer PESEL,
 • kraj urodzenia,
 • dla osób zamieszkałych za granicą nie posiadających numeru PESEL - data i kraj urodzenia,
 • w większości przypadków - imiona rodziców,
 • adres zamieszkania i adres do doręczeń korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • seria i numer dowodu tożsamości z datą ważności.

W przypadku działania przez pełnomocnika oprócz w/w danych pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie w oryginale dokumentu pełnomocnictwa (wypis aktu notarialnego zawierającego pełnomocnictwo).

Jeśli strona czynności pozostaje w związku małżeńskim, w którym małżonkowie zawarli umowę małżeńską majątkową – do wglądu wypis tej umowy.

Podstawowe dokumenty i informacje wymagane przy czynnościach ze spółkami prawa handlowego:

 • numer KRS,
 • umowa spółki (z o.o. lub spółki handlowej osobowej) lub statut spółki akcyjnej – do wglądu ostatni tekst jednolity podpisany przez Zarząd lub wspólników uprawnionych do reprezentacji,
 • uchwała właściwego organu spółki zawierająca zgodę na dokonanie dokumentowanej przez notariusza czynności prawnej,
 • w niektórych przypadkach - podpisana przez zarząd aktualna lista wspólników.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INFORMACJE DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI

Poniżej podane są wymagane dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności notarialnych w najbardziej typowych sytuacjach. Do każdej sprawy Notariusz podchodzi indywidualnie, dlatego wskazany jest wcześniejszy kontakt z Notariuszem lub Pracownikami Kancelarii w celu ustalenia właściwych dla danego przypadku dokumentów i informacji.

1. Pełnomocnictwo:

 • zakres pełnomocnictwa,
 • dane Mocodawcy i pełnomocnika.

2. Testament:

 • dane spadkobiercy (-ów), zapisobiercy (-ów), zapisobiercy (-ów) windykacyjnego (-ych), dane wydziedziczonego,
 • w przypadku testamentu zawierającego zapis windykacyjny – informacje indywidualizujące przedmiot zapisu (np. numer księgi wieczystej nieruchomości).

3. Podstawowe dokumenty i informacje wymagane przy zbyciu (np. sprzedaż, zamiana, darowizna, umowne zniesienie współwłasności) lokalu stanowiącego odrębną własność:

 • aktualny odpis księgi wieczystej,
 • do wglądu dokument stanowiący podstawę nabycia, tj. np. akt notarialny lub sądowe postanowienie wydane w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia przez zbywcę lokalu w spadku (bez względu na datę otwarcia spadku) lub na podstawie darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007r. - zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynika uregulowanie sprawy podatku od spadków i darowizn (wydane w trybie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn),
 • warunki umowy (cena/ wartość lokalu, w przypadku sprzedaży – termin i warunki płatności ceny, termin wydania lokalu nabywcy, kto ponosi koszty umowy, inne ważne ustalenia stron, w przypadku darowizny – informacja czy zbywca zastrzega sobie prawo zamieszkiwania w lokalu w formie służebności lub użytkowania),
 • w przypadku umowy sprzedaży - świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • w przypadku umowy sprzedaży – zaświadczenie urzędu Gminy/Miasta dotyczące rewitalizacji,
 • zaświadczenie wspólnoty mieszkaniowej o braku zadłużeń i ewentualnych zaciągniętych przez wspólnotę kredytach na sfinansowanie prac związanych z nieruchomością wspólną,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • w przypadku umowy sprzedaży, jeśli nabywca finansuje zakup z kredytu bankowego – do wglądu podpisana umowa kredytowa oraz do przekazania właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu – oświadczenie banku do wpisu hipoteki.

4. Podstawowe dokumenty i informacje wymagane przy zbyciu (np. sprzedaż, zamiana, darowizna, umowne zniesienie współwłasności) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • aktualny odpis księgi wieczystej, jeśli dla zbywanego prawa jest prowadzona księga wieczysta,
 • aktualne zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej wydane dla potrzeb zbycia,
 • aktualne zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej wydane dla potrzeb założenia księgi wieczystej (jeśli w umowie ma być zawarte żądanie założenia księgi wieczystej dla zbywanego prawa do lokalu),
 • do wglądu dokument stanowiący podstawę nabycia, tj. np. przydział lokalu lub akt notarialny lub sądowe postanowienie wydane w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia przez zbywcę prawa do lokalu w spadku (bez względu na datę otwarcia spadku) lub na podstawie darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007r. - zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynika uregulowanie sprawy podatku od spadków i darowizn (wydane w trybie art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn),
 • warunki umowy (cena/ wartość prawa do lokalu, w przypadku sprzedaży – termin i warunki płatności ceny, termin wydania lokalu nabywcy, kto ponosi koszty umowy, inne ważne ustalenia stron),
 • w przypadku umowy sprzedaży, jeśli nabywca finansuje zakup z kredytu bankowego – do wglądu podpisana umowa kredytowa oraz do przekazania właściwemu sądowi wieczytoksięgowemu – oświadczenie banku do wpisu hipoteki.
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • w przypadku umowy sprzedaży - świadectwo charakterystyki energetycznej.

5. Podstawowe dokumenty i informacje wymagane przy zbyciu zbyciu (np. sprzedaż, zamiana, darowizna, umowne zniesienie współwłasności) nieruchomości gruntowych (zabudowanych czy niezabudowanych):

 • aktualny odpis księgi wieczystej,
 • do wglądu dokument stanowiący podstawę nabycia, tj. np. akt notarialny lub sądowe postanowienie wydane w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia nieruchomości przez zbywcę w spadku (bez względu na datę otwarcia spadku) lub na podstawie darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007r. - zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynika uregulowanie sprawy podatku od spadków i darowizn (wydane w trybie art 19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn),
 • zaświadczenie (lub wypis z planu) właściwego organu gminy miejsca położenia nieruchomości o jej przeznaczeniu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego (z datą jego uchwalenia oraz datą i miejscem publikacji) lub o braku planu i ewentualnych zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy miejsca położenia nieruchomości informujące czy przedmiotowa nieruchomość (działka) nie jest położona na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (o ile treść ta nie została ujęta w wydanym zaświadczeniu o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego),
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (jeśli została wydana),
 • ostateczna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (jeśli została wydana),
 • zaświadczenie właściwego Starosty, że przedmiotowa nieruchomość (działka) nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (art.19 ust.3 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach),
 • aktualny wypis z rej. gruntów (i wyrys) zbywanej działki (działek) - z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do wpisu w księdze wieczystej,
 • inne dokumenty geodezyjne – zależnie od stanu faktycznego,
 • w przypadku umowy sprzedaży budynku - świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 • informacja co do stanu faktycznego nieruchomości – czy na jej terenie znajdują się grunty pokryte śródlądowymi wodami stojącymi lub wodami płynącymi, czy znajduje się na terenie nieruchomości las,
 • warunki umowy (cena/ wartość lokalu, w przypadku sprzedaży – termin i warunki płatności ceny, termin wydania lokalu nabywcy, kto ponosi koszty umowy, inne ważne ustalenia stron, w przypadku darowizny – informacja czy zbywca zastrzega sobie prawo zamieszkiwania w budynku w formie służebności lub użytkowania),
 • w przypadku umowy sprzedaży, jeśli nabywca finansuje zakup z kredytu bankowego – do wglądu podpisana umowa kredytowa oraz do przekazania właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu – oświadczenie banku do wpisu hipoteki.

6. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowie małżeńskiej majątkowej:

 • do wglądu odpis skrócony aktu małżeństwa (dot. umów zawieranych po zawarciu małżeństwa),
 • poprzednia umowa (jeśli była zawierana).

7. Podstawowe dokumenty wymagane do oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • w przypadku odrzucania spadku - informacje o członkach rodziny (imiona, nazwiska, adresy, stopień pokrewieństwa w stosunku do zmarłego), którzy wejdą w krąg spadkobierców w razie odrzucenia spadku,
 • w przypadku odrzucania spadku w imieniu małoletniego - odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego, odpis prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego zawierającego zgodę na odrzucenie spadku, chyba że zezwolenie nie jest wymagane na podstawie art. 101 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

8. Podstawowe dokumenty wymagane przy procedurze notarialnego poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy wydany po dacie zgonu spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia dzieci noszących nazwisko spadkodawcy, akty małżeństw dzieci spadkodawcy, które zmieniły nazwiska, akty zgonu zstępnych zmarłych przed spadkodawcą),
 • zaświadczenie organu gminy o numerze PESEL osoby zmarłej lub jej dowód osobisty,
 • wszystkie sporządzone przez spadkodawcę testamenty,
 • wypisy aktów notarialnych umów o zrzeczenie się dziedziczenia, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • w przypadku dziedziczenia przez cudzoziemców - informacja o wchodzących w skład spadku nieruchomościach (własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości) położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziałach, akcjach lub ogóle praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • czy w skład spadku nie wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym (NIP spadkodawcy).

Należy złożyć oryginały dokumentów. Większość ze złożonych dokumentów pozostaje u Notariusza i nie jest zwracana klientom.

9. Podstawowe dokumenty wymagane przy zawiązaniu spółki prawa handlowego:

 • dane wspólników – założycieli,
 • firma (nazwa) i siedziba spółki,
 • przedmiot działalności zgodnie z PKD,
 • wysokość kapitału zakładowego (wkładów) i udziałów poszczególnych wspólników.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.